Sgoil-àraich Leaving Ceremony

Bha clas a sia cho math air an sgoil-àraich a chuideachadh aig a cho-thional mu dheireadh aca. Sheinn iad ‘Tha mi sgìth’ còmhla riutha agus chuidich iad le sùgh agus briosgaidean. Gur math a thèid dhan na buddies ann a clas a h-aon!

P6 were so good at helping the Sgoil-àraich with their leaving ceremony. They sang ‘Tha mi sgìth’ with them and helped out with juice and biscuits. Good luck to the buddies for starting school after the summer!

DSCN5031DSCN5032DSCN5055DSCN5058DSCN5059DSCN5060DSCN5061DSCN5062DSCN5063DSCN5067

Cafaidh Clas a Sia

Mòran taing dhuibh uile airson tighinn dhan chafaidh againn an-dè  agus tapadh leibh airson airgead a chuir dhan bhucaid, thog sinn £83.19 airson na sgoile! Chòrd an fheasgar rinn uile agus tha sinn an dòchas gun do chòrd e ruibhse cuideachd! Seo agaibh na dealbhan bhon dè.

Thank you all for coming to our café yesterday and thank you very much for your kind donations, we raised £83.19 for the school! We really enjoyed the afternoon and we hope you did too! Here are some pictures from yesterday.

Cafaidh Clas a Sia

Cuimhnicheamh gu bheil cafaidh clas a sia againn a-màireach (Dimàirt 16mh An Cèitean). Tha e a’ tòiseachadh aig 1:45f gu 2:45f. Tha sinn an dòchas gum faic sinn ann sibh!

Remember we have our P6 Café tomorrow (Tuesday 16th May). It starts at 1:45pm – 2:45pm. We hope to see you there!

Saidheans – A’ dèanamh Beinn-theine

Tha clas 6 air a bhith trang a’ togail beinn-theine airson gun faic sinn co ris a tha iad coltach nuair a bhios iad a’ spreadhadh. Chuir sinn sòda arain, fìon-geur agus dath bìdh a-steach ann airson faicinn dè thachras.

P6 have been busy learning about volcanoes. We built two volcanoes using papier-mache then added bicarbonate of soda, food coloring and vinegar to see what happens!

Blog Clas 6

Fàilte gu Blog Clas 6!

Gheibh sibh fiosrachadh feumail mun chlas a seo agus gheibh sibh cothrom faicinn dè na rudan inntinneach a tha sinn air a bhith a’ dèanamh san sgoil. Tha sinn an dòchas gun cord e ribh!

Welcome to Primary 6 Blog!

You will find useful information about the class here and you will see what interesting things we have been doing in school. We hope you enjoy it!