Cafaidh Clas a Sia

Mòran taing dhuibh uile airson tighinn dhan chafaidh againn an-dè  agus tapadh leibh airson airgead a chuir dhan bhucaid, thog sinn £83.19 airson na sgoile! Chòrd an fheasgar rinn uile agus tha sinn an dòchas gun do chòrd e ruibhse cuideachd! Seo agaibh na dealbhan bhon dè.

Thank you all for coming to our café yesterday and thank you very much for your kind donations, we raised £83.19 for the school! We really enjoyed the afternoon and we hope you did too! Here are some pictures from yesterday.

Cafaidh Clas a Sia

Cuimhnicheamh gu bheil cafaidh clas a sia againn a-màireach (Dimàirt 16mh An Cèitean). Tha e a’ tòiseachadh aig 1:45f gu 2:45f. Tha sinn an dòchas gum faic sinn ann sibh!

Remember we have our P6 Café tomorrow (Tuesday 16th May). It starts at 1:45pm – 2:45pm. We hope to see you there!

Saidheans – A’ dèanamh Beinn-theine

Tha clas 6 air a bhith trang a’ togail beinn-theine airson gun faic sinn co ris a tha iad coltach nuair a bhios iad a’ spreadhadh. Chuir sinn sòda arain, fìon-geur agus dath bìdh a-steach ann airson faicinn dè thachras.

P6 have been busy learning about volcanoes. We built two volcanoes using papier-mache then added bicarbonate of soda, food coloring and vinegar to see what happens!

Blog Clas 6

Fàilte gu Blog Clas 6!

Gheibh sibh fiosrachadh feumail mun chlas a seo agus gheibh sibh cothrom faicinn dè na rudan inntinneach a tha sinn air a bhith a’ dèanamh san sgoil. Tha sinn an dòchas gun cord e ribh!

Welcome to Primary 6 Blog!

You will find useful information about the class here and you will see what interesting things we have been doing in school. We hope you enjoy it!